Dom i wnętrze

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkaniowymi

Jako działalność zawodowa, zarządzanie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu pewnych czynności, które zostały zlecone zarządcy, wyznaczonemu spośród specjalistów zatrudnianych w takich firmach, jak np. Status przez właściciela nieruchomości. Do zadań tych należy prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości, a także planowanie krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w oparciu o rozwój i zachowanie budynków w stanie niepogorszonym. Wlicza się w to również doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomością.

Cele stawiane przed biurami nieruchomości mieszkaniowych

Do najważniejszych celów biur nieruchomości mieszkaniowych według www.status.pl zalicza się utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, a także racjonalne, uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Podejścia stosowane w zarządzaniu nieruchomościami

Wyróżnia się pięć podstawowych podejść stosowanych w zarządzaniu nieruchomościami. Są to: podejście obiektowe (skierowane na nieruchomość i administrowanie), kapitałowe (traktuje nieruchomość jako lokatę kapitałową), sektorowe (kreowane przez regulacje prawne), proaktywne (uwzględnia planowanie wyprzedzające trendy rynku) oraz dostosowawcze (uwzględnia istniejące zmiany rynku nieruchomości).

Zarządzanie a administrowanie nieruchomościami

Niezwykle często, chociaż błędnie dwóch pojęć, a więc zarządzania nieruchomościami i administrowania nimi używa się zamiennie. Okazuje się jednak, że są to dwie różne czynności. Administrowanie sprowadza się do prowadzenia bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości. Wobec tego, obejmuje: bieżące kontrole i przeglądy techniczne, naprawy i konserwację bieżącą, sprzątanie, wywóz odpadów. Z kolei zarządzanie jest znacznie szerszym zakresem działalności, w której zazwyczaj zawiera się administrowanie.